Zhang, R. (2022). Review of Li Yi’s Republican China as Method (Zuowei fangfa de minguo 作為方法的民國). Literature and Modern China, 2(1), 81–86. https://doi.org/10.54591/QSGX6340