Zhang, Ruirui. 2022. “Review of Li Yi’s Republican China As Method (Zuowei Fangfa De Minguo 作為方法的民國)”. Literature and Modern China 2 (1):81-86. https://doi.org/10.54591/QSGX6340.