Zhang, R. (2022) “Review of Li Yi’s Republican China as Method (Zuowei fangfa de minguo 作為方法的民國)”, Literature and Modern China, 2(1), pp. 81–86. doi: 10.54591/QSGX6340.