Zhang, R. “Review of Li Yi’s Republican China As Method (Zuowei Fangfa De Minguo 作為方法的民國)”. Literature and Modern China, vol. 2, no. 1, Sept. 2022, pp. 81-86, doi:10.54591/QSGX6340.