Late Qing Feminist Discourse and Natiionalism

Main Article Content

Lianfen Yang
Sophia Kidd

Abstract

Chinese feminist discourse began its development embedded within late Qing period nationalist discourse in the form of proscriptions against foot-binding and advocacy for women’s education. Specific rhetorical terms conflating feminist and nationalist discourse include “mothers of citizens (guomin zhi mu 國民之母)” and “women citizens (nü guomin女國民).” This paper analyzes ways in which feminism was embedded in nationalist discourse and the legitimacy this established for the women’s movement. Such an inquiry uncovers the dependence of feminist discourse upon nationalist discourse, contributing to the unique development of feminism in China. This paper also looks at gender anxiety in Qiu Jin (秋瑾, 1875-1907)  in an attempt to describe how male subjectivity influenced late Qing feminist discourse.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Yang, L., and S. Kidd. “Late Qing Feminist Discourse and Natiionalism”. Literature and Modern China, vol. 2, no. 1, Sept. 2022, pp. 59-78, doi:10.54591/OYEU2341.
Section
Translatioins

References

A Ying 阿英 ed. A Collection of Late Qing Literature: Spoken-Sung Literature. (Wan Qing wenxue congchao 晚清文學叢鈔·說唱文學卷), vol. 1, Zhonghua Shuju, 1961

All-China Women’s Union 中華全國婦女聯合會, Institute for the History of the Women’s Movement 婦女運動歷史研究室 ed. Materials for the History of the Modern Chinese Women’s Movement (Zhongguo jindai funü yundong lishi ziliao 中國近代婦女運動歷史資料), Zhongguo Funü Chubanshe, 1991.

Anderson, Benedict 安德森. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Xiangxiang de gongtongti: minzu zhuyi de qiyuan yu sanbu 想象的共同體——民族主義的起源與散布), Chinese edition. Translated by Wu Ruiren 吳叡人: Shanghai People’s Press, 2005.

Chen Dongyuan 陳東原. A History of Chinese Women’s Lives (Zhongguo funü shenghuo shi 中國婦女生活史), Shangwu Yinshuguan, 1998.

He Zhen 何震. “The Question of the Liberation of Women.” An Anthology of Public Opinion from the Ten Years before the Xin Hai Revolution (Xinhai geming qian shinianjian 辛亥革命前十年間時論選集), vol. 2, part 2, Sanlian Shudian, 1978

Hero of Northern Chu (Chubei yingxiong 楚北英雄). “Indignant Words on Chinese Women’s Rights (Zhina nüquan fenyan 支那女權憤言).” Worn-out Journey on a Straitened Path: Women’s Plight and Writing (Dianba zhaiilu xing: nüxing de chujing yu xiezuo 顛跋窄路行:女性的處境與寫作), Zuojia Chubanshe, 1995.

Hou Guanlin. “Forward by the Lady Hou Guanlin (Hou Guanlin nüshi xu 侯官林女士序).” The Women’s Bell, Shanghai Guji Chubanshe, 2003.

Jin Songcen 金松岑. “Introduction to the Inaugural Issue (Fakan ci 發刊詞.” Women’s World (Nüzi shijie 女子世界), no. 1, 1904.

———. Women’s Bell (Nüjie zhong 女界鐘). Shanghai Guiji Chubanshe, 2003.)

Kang Youwei 康有為, “Please Ban Women from Binding Their Feet (Qing jin funü guozu zhe 請禁婦女裹足摺).” Materials for the History of the Modern Chinese Women’s Movement (Zhongguo jindai funü yundong lishi ziliao 中國近代婦女運動歷史資料), edited by All-China Women’s Union 中華全國婦女聯合會, Institute for the History of the Women’s Movement 婦女運動歷史研究室, Zhongguo Funü Chubanshe, 1991.

Lady of the Feathered Robe 羽衣女士. “Heroine of Eastern Europe (Dong’ou nü haojie 東歐女豪傑).” New Fiction (Xin xiaoshuo 新小說), no. 1, 1902.

Liang Qichao 梁啟超. Collected Works from the Ice-Drinking Room (Yinbing shi heji 飲冰室合集), Zhonghua Shuju, 1936.

———. “Interpreting Revolution (Shige 釋革).” Renewing the People (Xinmin congbao 新民叢報), no. 22, 1903.

Liu Ruiping 劉瑞平. “A Respectful Notice to My Two Hundred Million Women Compatriots (Jinggao erwanwan tongbao jiemei 敬告二萬萬同胞姊妹).” Materials for the History of the Modern Chinese Women’s Movement (Zhongguo jindai funü yundong lishi ziliao 中國近代婦女運動歷史資料), edited by All-China Women’s Union 中華全國婦女聯合會, Institute for the History of the Women’s Movement 婦女運動歷史研究室, Zhongguo Funü Chubanshe, 1991.

Lü Bicheng 呂碧城, “On the Purpose of Promoting Women’s Education (Lun tichang nüxue zhi zongzhi 論提倡女學之宗旨).” Lü Bicheng: Critical Biography, Selected Works (Lü Bicheng: pingzhuan, zupin xuan 呂碧城·評傳·作品選), edited by Liu Na 劉納, Zhongguo Wenshi Chubanshe, 1998.

Lu Xun 魯迅. Collected Works of Lu Xun (Lu Xun quanji 魯迅全集). Renmin Wenxue Chubanshe, 1981.

Qiu Jin 秋瑾, Collected Works of Qiu Jin with Annotations and Commentary (Qiu Jin quanji jianzhu 秋瑾全集箋注), edited by Guo Changhai 郭長海 et.al., Jilin Wenshi Chubanshe, 2003.

Wan Li 萬力. Marriage of Freedom (Ziyou jiehun 自由結婚). Wuhan Tongsu Tushu Chubanshe, 1951.

Wang Zhen 王政 and Chen Yan 陳雁, editors. One Hundred Years of Research on Chinese Feminist Thought (Bainian Zhongguo nüquan sichao yanjiu 百年中國女權思潮研究). Fudan Daxue Chubanshe, 2005.

Xia Xiaohong, Late Qing Literati Views of Women (Wan Qing wenren funü guan 晚清文人婦女觀). Zuojia Chubanshe, 1995.

Xia Xiaohong. “Qiu Jin and Xie Daoyun (Qiu Jin yu Xie Daoyun 秋瑾與謝道韞),” Journal of Peking University, no. 1, 1991.

Ying Lianzhi 英斂之. “Forward (Xu 序).” Lü Bicheng: Critical Biography, Selected Works (Lü Bicheng: pingzhuan, zupin xuan 呂碧城·評傳·作品選), edited by Liu Na 劉納, Zhongguo Wenshi Chubanshe, 1998.