The Ambivalent Choices of Hui Muslim Intellectuals under the Mengjiang Regime A Focus on Wu Yaocheng

Main Article Content

Tuo Jianing

Abstract

The Mengjiang (蒙疆) regime was a puppet regime in Inner Mongolia established by the Japanese during the Second Sino-Japanese War. Many historians only examine the Mongols in Mengjiang. Few studies focus on the Hui Muslim group under the Mengjiang regime. Wu Yaocheng (吳耀成, 1908-1991) was a prominent post-war minority educator in Inner Mongolia. However, as a Hui intellectual under Japanese colonial rule, Wu became the dean of the Baotou Branch of the Islamic Association of the Northwest (Xibei huijiao lianhehui Baotou fenzhibu 西北回教聯合會包頭支部) in Mengjiang and spoke up on behalf of the Mengjiang Hui Muslims when they were compelled to accept “help” from the Japanese. This study examines the way in which Hui intellectuals developed a modern Islamic education system under the Mongolian regime, the education Wu Yaocheng received at Beiping Normal University (Beipinig shifan daxue 北平師範大學) before the war, the manner by which he expressed his ethnic identity in Mengjiang, and his educational activities after the war.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tuo, J. “The Ambivalent Choices of Hui Muslim Intellectuals under the Mengjiang Regime: A Focus on Wu Yaocheng”. Literature and Modern China, vol. 1, no. 1, Dec. 2021, doi:10.54591/CQUN2903.
Section
Articles

References

Asha 阿沙. “Huizu jiaoyujia Wu Maogong xiansheng 回族教育家吳懋功先生 (The Hui educator Wu Maogong).” Huhehaote wenshi ziliao呼和浩特回族史料 (Historical Materials on the Hui in Hohhot), edited by Zhengxie Huhehaote wenshiziliao weiyuanhui 政協呼和浩特文史資料委員會, vol. 8, 1991, p. 199.

Bulag, Uradyn E. Collaborative Nationalism: The Politics of Friendship on China’s Mongolian Frontier. Rowman and Littlefield, 2010.

Demchugdongrub. Demuchukedonglupu zishu德穆楚克棟魯普自述 (Demchugdongrub in His Own Words). Nei Menggu wenshi ziliao 內蒙古文史資料 (Literary and historical materials on Inner Mongolia), edited by Tao Buxin, vol. 13, 1984.

Deng Ying 鄧英. “Minguo yilaide Baotou Huizu: 1912- 1937民國以來的包頭回族: 1912-1937 (The Hui in Baotou in the period of Republican China: 1912-1937).” Baotou Huizu shiliao 包頭回族史料 (Historical materials on the Hui in Baotou). Baotoushi minzu zongjiaozhi bianxiu bangongshi, 1987, pp. 32-43.

Fang Jianchang 房建昌. “Rikou tietixia de mengjiang huizu日寇鐵蹄下的蒙疆回族 (The Hui in Mengjiang under the Japanese Occupation).” Ningxia Social Science 寧夏社會科學, vol. 3, 1999, pp. 95-102.

Fang Jianchang. “Formation and Withering of the Mengjiang Shanlin Muslim Girl’s School.” Ningxia Social Science 寧夏社會科學, vol. 6, 2000, pp. 61-65.

Han Lianyun 韓蓮雲 and Yao Dingwei 姚定位. “Tiyuxi yijiusansiban banshi體育系一九三四班班史 (History of the 1934 Graduates in the Department of Physical Education).” Shifan daxue yijiusansi biye jiniance師範大學一九三四畢業紀念冊 (Yearbooks of Graduates of Normal University,1934), Haiwang shangdian, 1934.

Jagchid, Sechin. The Last Mongol Prince: The Life and Times of Demchugdongrob, 1902–1966. Center for East Asian Studies, Western Washington University, 1999.

Li Shirong 李士榮. “Baotoudiqu Huijiao zhibu yuanqi ji zucheng qingkuang包頭地區回教支部緣起及其組成情況 (Formation and structure of the Islamic Branch of Baotou).” Baotoushi minzu zongjiaozhi bianxiu bangongshi 包頭市民族宗教志編修辦公室 et al. Baotou Huizu shiliao 包頭回族史料 (Historical materials on the Hui in Baotou), 1987, pp.124-127.

Lu Minghui 盧明輝. Menggu zizhi yundong shimo蒙古民族自治運動始末 (Formation and withering of the Mongolian Autonomy Movement). Zhonghua shuju, 1980.

Ma Wenyi 馬文義. “Baotou Huizu jiaoyu shiye fazhan gaikuang包頭回族教育事業發展概況 (On the education of the Hui People in Baotou).” Baotou Huizu shiliao 包頭回族史料 (Historical materials on the Hui in Baotou). Baotoushi minzu zongjiaozhi bianxiu bangongshi, 1987, pp. 201-217.

Ōnishi Sai 大西齋. Mōkyō 蒙疆. Asahi Shimbun, 1939.

Qi Jianmin 祁建民. “Cong menggu junzhengfu dao menggu zizhibang: ‘mengjiang zhengquan’ de xingcheng yu xiaowang 從蒙古軍政府到蒙古自治邦—“蒙疆政權”的形成與消亡 (From Mongolian Military Government to Mongolian Autonomous State—the Formation and Withering of the ‘Mengjiang Government’).” Neimenggu shifan daxue bao 內蒙古師範大學報 (Journal of Inner Mongolia Normal University), vol. 38, no.5, 2009, pp. 27- 37.

Shinbo Atsuko 新保敦子. “Mōkyō seiken ni okeru Isuramu kyōto kōsaku to kyōiku—Sanrin Kaimin mejuku wo chūshin to shite 蒙疆政権におけるイスラム教徒工作と教育—善隣回民女塾を中心として (Political maneuvering and education under the Mengjiang Regime—Focusing on the Shanlin Muslim Girl’s School).” Chūgoku kenkyū geppō 中国研究月報 (China Research Monthly), vol. 615, no. 5, 1999, pp. 1-13.

Shinbo Atsuko. “Seihoku Kaikyō rengōkai ni okeru Isuramu kōsaku kyōiku 西北回教聯合会におけるイスラム工作と教育 (Political maneuvering and education focusing on the Federation of Muslims in Northwest China).” Gakujutsu kenkyū—kyōiku, shakai kyōiku, taiiku hen 学術研究—教育·社会教育·体育編 (Academic Research—Education, Social Education, Physical Education Series, vol. 48, no. 2, 2000, pp. 1-17.

Suzuki Seikan 鈴木青幹. Mōkyō nenkan 蒙疆年鑒 (Mengjiang Almanac), 1941.

Takeuchi Yoshimi 竹內好. “Hokushi: Mōkyō Kaikyou 北支•蒙疆回教(North China: Mengjiang’s Islam.” Kaikyouken 回教圈 (The Sphere of Islam) vol. 6, no. 9, 1942, pp. 626- 647.

Tong, Jingren 佟靖仁 and Li Keda. 李可達 Minzu jiaoyujia Wu Maogong民族教育家吳懋功 (The Minority Educator Wu Maogong). Neimenggu renmin chubanshe, 1993.

Tuimer 忒莫勒. “Weimengjiang xibei Huijiao lianhehui偽蒙疆西北回教聯合會 (The Mengjiang Islamic Association of the Northwest).” Huhehaote Huizu shiliao (Historical Materials on the Hui in Hohhot), vol. 7. Zhengxie Huhehaoteshi Huiminqu weiyuanhui, 2007, pp. 70-76.

Tuoheti, Alimu 阿裡木·托和提. “Riben qinhua shiqi dui zhongguo yisilanjiao de yanjiu: yi jigou shezhi ji chuangban qikan wei zhongxin 日本侵華時期對中國伊斯蘭教的研究——以機構設置及創辦期刊為中心 (Islamic Studies by Japanese during the Period of Japan’s Invasion of China: Taking Institutional Setting and Journals Founding as the Case).” Beifang minzu daxue bao 北方民族大學報 (Journal of Beifang University of Nationalities), vol. 6, 2012, 78-84.

Wu, Maogong 吳懋功. “Xibei huijiao lianhehui benbu yizhounian jinian ganyan西北回教聯合會本部一周年紀念感言(Comment on the Anniversary of the Islamic Association of the Northwest).” Huijiao huibao 回教會報 (Islamic Association Publication), 1940, p. 22.

Wu, Maogong 吳懋功 and Wang Zhiwu 王質武. “Rijun zhanling shiqi de Baotou Huizu renmin: 1937- 1945 日軍佔領時期的包頭回族人民(1937年-1945年)(The Hui People in Baotou under the Japanese Occupation: 1937- 1945).” Baotou Huizu shiliao 包頭回族史料 (Historical materials on the Hui in Baotou). Baotoushi minzu zongjiaozhi bianxiu bangongshi, 1987, pp. 44-55.

Yang, Chongde 楊崇德. “Benkan zhenggao jianyue本刊徵稿簡約 (Contributions Wanted).” Huijiao yuekan回教月刊 (Islamic Monthly), no. 3, 1941, inside back cover.

Zhao, Jun 趙俊. “Baotou sili chongzhen zhongxue chuangban shimo 包頭私立崇真中學創辦始末(Formation and Withering of the Baotou Non-public Chongzhen Middle School).” Baotou Huizu shiliao 包頭回族史料 (Historical materials on the Hui in Baotou). Baotoushi minzu zongjiaozhi bianxiu bangongshi, 1987, pp. 228-233.